Site Map | Search | Terms & Conditions - PAIA
Company Profile | Products | Support | Contact Us | Community
...facilitating access to information
Legal | Electronic Publications | Online Reference | Collection Management | Library Systems | Cataloguing | Interlending | Client Access
HomeProductsElectronic Publications (Online Journals) Abstract Information
JournalsElectronic Publishing
Abstract Info
Latest issues added
More on this service
Subscription FAQ
Collections

Abstract Information

The persuasive effect of Tsotsitaal in HIV / AIDS material

 • Journal Title: Communicatio : South African Journal of Communication Theory and Research = Communicatio : Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Kommunikasieteorie en -navorsing
 • Volume: Volume 31
 • Issue:  Issue 2
 • Publication Date: 2005
 • Pages: p.245  - 272
 • Authors:  E.O. Saal;  C.R. Fredericks;
 • ISSN: 02501995
 • Abstract:  Volgens Statistics South Africa (2002) was HIV-infeksies die primêre oorsaak van sterftes onder vroue in die ouderdomsgroep 15 tot 39 vir die periode 1997 tot 2001. Die Departement van Gesondheid (Department of Health 2003) voer aan dat 3.1 miljoen vroue (in die ouderdomsgroep 1549) na beraming MIV-geïnfekteerd is in Suid-Afrika. Op sy beurt voer die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing (HSRC 2002) aan dat 12 persent van die vroue en 6 persent van die mans in die ouderdomsgroep 15 tot 24 MIV-geïnfekteerd is. Die hoë prevalensie van MIV / VIGS het aanleiding gegee tot die ontstaan van verskeie veldtogte om veilige seks te bevorder. Na aanleiding van bogemelde resultate is dit duidelik dat jongmense 'n hoë risikogroep is. Van die veldtogte oor veilige seks, is dit egter slegs loveLife wat eksklusief fokus op jongmense. loveLife maak ekstensief gebruik van die gedrukte media in hul veldtog om hul boodskap van 'n positiewe leefstyl oor te dra. loveLife voer aan dat hulle in 'n taalvorm praat waarmee jongmense kan identifiseer. Weinig navorsing (indien enige) is egter gedoen om vas te stel of die taalvorm wat loveLife gebruik in sy gedrukte media effektief is om oorreding teweeg te bring. Saal (2003) het die effek van loveLife-tienersleng ondersoek onder leerders in die Wes-Kaap. Hierdie artikel is 'n uitbreiding van gemelde navorsing. In hierdie artikel word spesifiek gekyk na die oorredingseffek van Tsotsitaal onder leerders in Eersterust, in die Gauteng Provinsie. Tsotsitaal word ekstensief gebruik in die Eersterust-gebied. Twee brosjures, identies in vorm en inhoud, is geskep met as enigste verskil die betrokke taalvorm: die een brosjure is in Tsotsitaal, terwyl die ander weergawe in Standaard Afrikaans is. Die brosjures se effek op bron±ontvanger±ooreenkomste, bronattraksie, -geloofwaardigheid en oorreding is ondersoek. Die (ietwat verrassende) bevindinge van die studie toon aan dat die spreker van Standaard Afrikaans meer gunstig beoordeel word as die spreker van Tsotsitaal veral ten opsigte van bron-ontvanger-ooreenkomste en brongeloofwaardigheid. Die brosjure in Standaard Afrikaans het ook 'n statisties beduidende oorredingseffek gehad: die subjekte van Standaard Afrikaans is meer geneig om die boodskap te aanvaar as die subjekte van Tsotsitaal. End
 • Read this article

For subscription and additional information please contact us on:

 • Tel: +27 12 643-9500
 • email: info@sabinet.co.za
 • alternatively you can complete this form and one of our portfolio managers will contact you!

Top
Sabinet Online Ltd. is Proudly South AfricanCompany Profile | Products | Support | Contact Us | Community
P O Box 9785 Centurion 0046 | info@sabinet.co.za | 0800 11 85 95
Copyright © Sabinet Online Ltd 2008. All Rights Reserved. Terms & Conditions. PAIA.